Jak Na Ně (JNN)

Ohledně pěstování masožravých rostlin koluje řada mýtů. Bohužel, řada pěstitelů se jimi řídí…
Proto jsme se rozhodli najít pro různé druhy masožravek nejlepší způsoby pěstování, a to především v bytových podmínkách. Přeci jen jsme především pěstitelé masožravek.

Protože chceme, aby zkoumání mělo opravdu vypovídající výsledky, rozhodl se je autor projektu, Michal Kouba, pojmout systematicky v širokém a dlouhodobém měřítku. V první sezóně (2009–2010) se zaměříme na najití vhodného substrátu pro rostliny, které se nejvíce pěstují, případně o ty, kde zájem o jejich pěstování roste.

Drosera prolifera pro JNN

Nalezení nejvhodnějších podmínek pro kultivaci masožravých rostlin. Cílem experimentu je získat informace o možnostech, ve kterých je především v bytových podmínkách možné úspěšně pěstovat masožravé rostliny. V prvním pilotním ročníku jsou pro rozjezd vybrány snadněji pěstovatelné rostliny, tak aby v dalších ročnících bylo možné na základě zkušeností přistoupit i k obtížnějším druhům. První krokem bude vytvoření skupin, které budou kultivovat vždy jeden druh MR. Každá skupina bude mít svého vedoucího experimentu /VE/, který bude koordinovat a rozdělovat práci ostatním a bude odpovídat za výsledek experimentu, zpracuje závěrečnou zprávu a připraví ji k publikaci na webu Darwiniany s dílčími výsledky na Chramst!u, nebo do Trifida.

Každá skupina dostane k dispozici cca 100 ks aklimatizované sadby daného druhu, kterou VE rozdělí a určí kultivační podmínky. Kultivační podmínky budou obecně stanoveny jako vodítko. Různé složení substrátu, teplota, osvit, zálivka atd. Další modifikace jsou na VE a jeho týmu. Pokusné rostliny pak zůstanou v majetku týmu, který si je rozdělí, část může být umístěna na výstavě Darwiniany. Nepředpokládá se komerční užití. Možné je darování nebo výměna.

Ideální by bylo vytvořit týmy v okolí bydliště VE, ale ne všude je možnost využít třeba chlazené vitrínky, takže toto není podmínkou. Jeden pěstitel může být členem i více týmů. Není ani podmínkou, aby člen týmu byl členem Darwiniany. Členem týmu může být třeba i přírodovědný kroužek na škole.

Zahájení projektu září 2008
Prvá fáze září 2008 – duben 2009: namnožení rostlin v in vitro kultuře
Druhá fáze květen 2009 – září 2009: kultivace rostlin za stanovených podmínek v letní sezoně
Třetí fáze říjen 2009 – duben 2010: kultivace rostlin za stanovených podmínek v zimním období

V září byla provedena první pasáž na multiplikační kultivační médium. Druhá pasáž proběhne v listopadu - prosinci. Zde bude provedena korekce médií a podle vyhodnocení první pasáže stanoven další postup tak, aby v průběhu února bylo k dispozici požadované množství rostlin. V průběhu února až dubna proběhne aklimatizace a u některých druhů v této fázi i tvorba kořenového systému.Vše bude postupně fotograficky dokumentováno a umístěno na jednotlivých kartách.

V průběhu zimy se vytvoří týmy a upřesní se kultivační podmínky pro jednotlivé druhy. Výsledné tabulky budou aktualizovány. V květnu bude sadba rozeslána jednotlivým VE. Po zpracování VE doplní tabulky o vstupní informace. /množství rostlin, délka a počet listů atd./

Ukončení a vyhodnocení druhé fáze by mělo proběhnout do konce srpna do zahájení výstavy D, kde bude možné výpěstky jednotlivých týmů presentovat. Další pokračování by mělo stanovit, jaké optimální podmínky vytvořit pro zimování rostlin. Ukončení prvního kola lze tedy předpokládat na jaře 2010.

Cephalotus follicularis Labill. (láčkovice australská) Patrik Hudec více k projektu zde…
Dionaea muscipula South-West Giant Markéta Aubrechtová
Drosera burkeana (rosnatka Burkeova) Jan Bronec více k projektu zde…
Drosera cistiflora Adam Veleba více k projektu zde…
Drosera falconeri (rosnatka Falconerova) Jirka Vaněk více k projektu zde…
Drosera filiformis (rosnatka niťovitá) Patrik Zákostelský více k projektu zde…
Drosera prolifera (rosnatka rozrůstavá) Jana Rubešová více k projektu zde…
Heliamphora minor (heliamfora menší) Petr Bílek více k projektu zde…
Nepenthes rafflesiana × ampularia Tomáš Andrlík více k projektu zde…
Pinguicula filifolia (tučnice niťolistá) Honza Novák více k projektu zde…
Sarracenia purpurea (špirlice nachová) Tomáš Both více k projektu zde…

Rostliny budou z in vitra přeneseny do substrátu v průběhu února a do konce dubna proběhne jejich aklimatizace za podmínek vysoké vzdušné vlhkosti a fotoperiody 16/8 pod zářivkou 36 W ve vzdálenosti 35 cm.

Časový úsek pro experimenty bude vymezen kultivační sezónou od konce dubna do konce srpna a zimování září až duben. Ve sloupcích tabulek bude uveden vždy počáteční stav /x/ délka listu,počet listů atd a za lomítkem stav po ukončení experimentu /y/. Hodnoty x a y budou průměrem z počtu testovaných rostlin.

V prvním kole /sezóna 2009–2010/ bude prioritní získání informací o vhodném substrátu. Kultivace bude probíhat za obecně doporučovaných podmínek. Ostatní testy budou orientační. V další sezóně /2010/ bude užit vybraný optimální substrát a budou detailně sledovány další hodnoty.

Po dohodě a uzavření týmu vedoucích experimentu, budou rozeslány tabulky pro jednotlivé druhy k dopracování podle kultivačních možností jednotlivých týmů.

Vše je možné konzultovat s autorem projektu Michalem Koubou.