Stanovy společnosti

Znak společnosti

Název: Darwiniana, z. s.
(Darwiniana zapsaný spolek, dále jen „Spolek“))
Sídlo: Křižovnická 8, 110 00  Praha 1
IČ: 86596179

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Minimálně sdružuje 7 osob.
 2. Spolek je právnickou osobou.
 1. Hlavním cílem Spolku je rozvoj pěstování masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit a ochrana jejich přirozených lokalit. Vedlejšími předměty činnosti je publikační, osvětová a výstavní činnost týkající se hlavního cíle Spolku.
 2. Za tímto účelem bude Spolek usilovat o šíření informací a rozšiřování materiálů o masožravých rostlinách a jiných botanických kuriozitách, bude se podílet také na ochraně a obnově přírodních lokalit s jejich výskytem, a to formou aktivní ochrany a spolupráce s ostatními subjekty ochrany přírody. Aktivně bude podporovat předpisy a vyhlášky o ochraně ohrožených druhů. Bude provozovat činnost publikační, výstavní, výchovnou, vzdělávací a badatelskou za účelem osvěty a zvýšení informovanosti.
 1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Ve zvláštních případech se může stát členem též právnická osoba, zejména organizace s podobnými cíli a zaměřením.
 2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě přihlášky Správní rada, případně člen Spolku pověřený k této činnosti Správní radou.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a je podmíněno uhrazením členských příspěvků.
 4. Členství zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku na příslušné období, přičemž Správní rada může rozhodnout o dočasném odložení platby členského příspěvku.
  2. vystoupením člena písemným oznámením Správní radě,
  3. úmrtím člena
  4. zánikem Spolku,
  5. vyloučením, o kterém rozhoduje Správní rada. Důvodem k němu může být především porušení stanov, závažné úmyslné poškození dobrého jména Spolku, činnost zaměřená proti zájmům Spolku, závažné porušení předpisů ochrany přírody a konvence CITES.
 1. Člen Spolku má právo:
  1. účastnit se jednání Valné hromady,
  2. volit orgány Spolku,
  3. být volen do orgánů Spolku, pakliže dosáhl věku 18 let a je způsobilý k právním úkonům,
  4. obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  5. dostávat informace o hospodaření a činnosti Spolku a také o jednáních Správní rady,
  6. vyžadovat výhody nebo služby pro členy, pokud je Spolek poskytuje.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. platit členské příspěvky,
  2. dodržovat stanovy Spolku,
  3. ve svých možnostech se podílet na plnění cílů Spolku,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.
 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Správní rada,
  3. prezident,
  4. viceprezident.
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku.
 3. Zasedání Valné hromady je usnášeníschopné, pokud se sejde alespoň 7 řádných členů Spolku.
 4. Valnou hromadu svolává Spolek podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává prezident vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku.
 5. Valná hromada je svolávána oznamem na internetových stránkách Spolku nejméně jeden měsíc před jejím konáním.
 6. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov Spolku,
  2. schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období,
  3. volí členy Správní rady Spolku.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů Spolku.
 8. Každý člen má jeden hlas.
 9. Člen Spolku je oprávněn zmocnit jiného člena Spolku k zastupování a hlasování na valné hromadě.
 1. Správní rada Spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Správní rada řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. Členství ve Správní radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů Spolku.
 3. Správní rada má zpravidla 7 členů včetně prezidenta a viceprezidenta.
 4. Správní radu svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident.
 5. Správní rada zejména:
  1. koordinuje činnost spolku,
  2. zpracovává podklady pro zasedání Valné hromady,
  3. kontroluje hospodaření, připravuje roční uzávěrku.
 6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Jednání Správní rady může probíhat osobním setkáním, nebo elektronicky, případně jejich kombinací.
 7. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou počtu svých členů v době své volby Valnou hromadou.
 8. V případě rovnosti hlasů Správní rady rozhoduje prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident.
 9. Členství ve Správní radě zaniká:
  1. na vlastní žádost prezidentovi nebo viceprezidentovi;
  2. ukončením členství ve Spolku;
  3. odvoláním Valnou hromadou.
 10. Volební období Správní rady je dvouleté.
 11. V případě doplňujících voleb se nový člen Správní rady volí Valnou hromadou na zbytek volebního období celé Správní rady.
 1. Prezident a viceprezident naplňuje rozhodnutí Správní rady a zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. Rozsah pravomocí prezidenta a viceprezidenta stanoví Správní rada. Oba jsou statutárními zástupci Spolku.
 2. Prezidenta a viceprezidenta volí Valná hromada.
 3. Připravují podklady pro jednání Správní rady Spolku.
 4. V případě neshody prezidenta a viceprezidenta rozhodne Správní rada.
 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem s péčí řádného hospodáře.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. výnosy majetku,
  3. účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli Spolku.
 3. Za hospodaření Spolku odpovídá Správní rada.
 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady, které musí být přijato nejméně dvěma třetinami hlasů všech členů Spolku, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat závazný organizační a jednací řád Spolku.
 2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou jako změna stanov původních.

(znění schváleno na Valné hromadě spolku dne 19. 6. 2021)