DarwiKuk 2.7-13 2020-10-27

 • Prodloužení doby zahřívání čidel ze 100 ms na 2000 ms. Při nízkých teplotách BME280 vracel jen nuly.
 • povýšení ovleadače ESP8266 na 2.7.4
 • povýšení ovladače Adafruit BME280 na 2.1.1
 • Změna adresy souboru obsahující číslo verze. Nyní je dynamicky generovaná, takže lze na straně serveru nastavit, která zařízení updatovat a která ne.
DarwiKuk-2.7.ino
unsigned long zacatek = millis(); //uloží si aktuální čas kvůli měření trvání doby běhu skriptu, o ten pak zkrátí čekání do dalšího cyklu
//  =======================================================
//  =                           =
//  =           DarwiKuk            =
//  =                           =
//  =  https://www.darwiniana.cz/masozravky/iot:start  =
//  =                           =
//  =  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/   =
//  =                           =
//  =======================================================
//
//  DarwiKuk 2.7_13 2020-10-27
int ver = 13;
//   * Prodloužení doby zahřívání čidel ze 100 ms na 2000 ms. Při nízkých teplotách BME280 vracel jen nuly.
//   * povýšení ovleadače ESP8266 na 2.7.4
//   * povýšení ovladače Adafruit BME280 na 2.1.1
//   * Změna adresy souboru obsahující číslo verze. Nyní je dynamicky generovaná, takže lze na straně serveru nastavit, která zařízení updatovat a která ne.
 
 
 
//WEMOS D1 mini Pro drivery: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
 
//prodleva mezi měřeními v sekundach
const unsigned int prodleva = 60 * 5 + 22; //5 minut, +22 korekce
//const unsigned int prodleva = 30; //pro testování
const unsigned int poWiFi = 5 * 1000; //čas na odpojení WiFi před restartem
const String newData = "http://iot.darwiniana.cz/new_data.php"; //sem posílá data
const unsigned int pocetMereni = 16; //počet měření kvůli přesnoti, musí být dělitelný 4
unsigned int pocetOpakovaniGET = 16; //počet pokusů pro odeslání dat na server
const String updateBin = "http://www.darwiniana.cz/soubory/DarwiKuk/DarwiKuk.bin"; //adresa bin souboru pro update FW
const String updateVerze = "http://www.darwiniana.cz/soubory/DarwiKuk/verze.php"; //adresa txt souboru s číslem aktuální verze
 
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266httpUpdate.h>
 
const byte LED_PIN = D4; // LED_PIN 2 neboli GPI02 neboli D4, interní LED která oznamuje komunikaci a nedostupnost internetu
// pro napájení nejde použít PIN D8, protože při startu se na něm může objevit HIGH, což způsobí boot z SD karty
const byte NAPAJENI_1_PIN = D6;
//napájení čidla BMP280 a TSL2561
const byte NAPAJENI_2_PIN = D7; //napájení čidla vlhkosti půdy
 
#define SER 115200 // 74800 je rychlost na které NodeMCU komunikuje po startu. Na 115200 vypisuje chybové hlášky, takže je vidět všechno co se děje
 
String MAC(12); //proměnná kde se bude nacházet MAC adresa WiFi, používá se pro identifikaci měřidla v databázi
 
float mereni[pocetMereni]; //pro ukládání jednotlivých měření
 
// WiFiManager zajišťuje přepnutí na AP a vložení SSID a hesla
unsigned int wifiTimeout = 240; // po x sekundách zkusí znovu připojení k internetu, vhodné po výpadku WiFi, standardní hodnota 240s, 4 minuty
WiFiManager wifiManager;
 
// nastavení sběrnice SCL --> D1, SDA --> D2, default I2C PINy u NodeMCU
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h> //obecná Adafruit knihovna pro senzory, dále jsou použity Adafruit knihovny
 
//TSL2561 - čidlo osvětlení
#include <Adafruit_TSL2561_U.h>
Adafruit_TSL2561_Unified tsl = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345);
 
//BH1750 - nové čidlo osvětlení
#include <BH1750FVI.h>
BH1750FVI bh(BH1750FVI::k_DevModeContHighRes);
//BH1750FVI bh(BH1750FVI::k_DevModeOneTimeHighRes);
 
//BME280 - čidlo teploty, vlhkosti a tlaku
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME280_ADRESA (0x76)
Adafruit_BME280 bme;
 
//kapacitní čidlo vlhkosti
const byte sPin = A0;
int s = 0;
 
//================================================
//vrací MAC adrresu WiFi
String macRead() {
 String m = WiFi.macAddress();
 m.remove(2, 1); m.remove(4, 1); m.remove(6, 1); m.remove(8, 1); m.remove(10, 1);
 return (m);
}
 
//================================================
//vrací sílu signálu RSSI
int RSSI () {
 return (WiFi.RSSI());
}
 
//================================================
//vraci hodnotu měření
float hodnotaMereni() {
 boolean trideno;
 do {
  trideno = false;
  for (int i = 0; i < pocetMereni - 1; i++ ) {
   if (mereni[i] > mereni[i + 1]) {
    long x = mereni[i];
    mereni[i] = mereni[i + 1];
    mereni[i + 1] = x;
    trideno = true;
   }
  }
 } while (trideno);
 float soucet = 0;
 for (int i = pocetMereni / 4; i < pocetMereni - (pocetMereni / 4); i++) {
  soucet += mereni[i];
 }
 return (soucet / (pocetMereni / 2));
}
 
//================================================
// místo delay();
void pockat(unsigned long pockat) {
 Serial.print(pockat / 1000); Serial.println(" sekund");
 unsigned long i = millis();
 unsigned long j;
 do {
  j = millis();
  ESP.wdtFeed(); //vynuluje WDT, jinak může dojít k WDT resetu
 }
 while (j - i < pockat);
}
 
//================================================
// kontrola verze FW a případně provede update
void kontrolaVerze() {
 HTTPClient http;
 Serial.println("Kontroluji dostupnost nove verze.");
 Serial.print("Bezim na verzi "); Serial.println(ver);
 http.begin(updateVerze);
 Serial.print("Dame serveru na reakci ");
 pockat(poWiFi);//náhradní funkce za delay()
 int httpCode = http.GET();
 String payload = http.getString();
 int novaVerze = payload.toInt();
 if (!novaVerze) {
  Serial.println("Nepodarilo se stahnout informace o dostupne verzi ze serveru.");
 }
 else {
  if (novaVerze > ver) {
   Serial.print("Je tu nova verze "); Serial.println(novaVerze);
   Serial.println("Zahajuji update systemu.");
   ESPhttpUpdate.update(updateBin);
   Serial.println("Z nejakeho duvodu se nepodarilo provest update. Zkusim to tedy priste...");
  }
  else {
   Serial.print("Neni nutny update, na serveru je k dispozici verze "); Serial.println(novaVerze);
  }
 }
 http.end();
}
 
//================================================
void setup() {
 Serial.begin(SER); //nastaví sériovou linku pro debug informace
 Serial.println(); Serial.println(); Serial.println();
 
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //oznamovací LED
 pinMode(NAPAJENI_1_PIN, OUTPUT); // napájení čidel
 pinMode(NAPAJENI_2_PIN, OUTPUT); // napájení čidel
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // hned po startu zhasne LEDku, ta bude svítit jen při nastavování WiFi
 digitalWrite(NAPAJENI_1_PIN, LOW); //vypneme napájení
 digitalWrite(NAPAJENI_2_PIN, LOW); //vypneme napájení
 
 //zapneme napájení čidel BMP280 a osvětlení
 digitalWrite(NAPAJENI_1_PIN, HIGH);
 Serial.println("Napajeni cidel zapnuto, pockame 2000 ms.");
 delay(2000);
 
 Wire.begin();
 
 bme.begin(BME280_ADRESA); // nastaví čidlo teploty, vlhkosti a tlaku
 
 //nastaví čidlo osvětlení
 tsl.enableAutoRange(true);
 tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_402MS);
 tsl.begin();
 
 //nastaví nové čidlo osvětlení BH1750
 bh.begin();
 
 MAC = (macRead()); //uloží si MAC adresu
 
 //nastaví wifiManager pro uživatelské nastavení WiFi
 wifiManager.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10, 10, 10, 10), IPAddress(10, 10, 10, 10), IPAddress(255, 255, 255, 0)); //nastaví adresu AP
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(wifiTimeout);
 
 //začneme měřit
 Serial.println("Zaciname merit.");
 //načte do h vlhkost
 Serial.print("h = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = bme.readHumidity();
 }
 float h = hodnotaMereni();
 Serial.println(h);
 
 //načte do t teplotu
 Serial.print("t = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = bme.readTemperature();
 }
 float t = hodnotaMereni();
 Serial.println(t);
 
 //načte tlak
 Serial.print("p = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = bme.readPressure();
 }
 float p = hodnotaMereni();
 Serial.println(p);
 
 //načte do l osvětlení
 Serial.print("l = ");
 //BH1750 je na adrese 35
 //TSL2561 je na adrese 57
 Wire.beginTransmission (57);
 if (Wire.endTransmission() == 0) {
  //TSL2561
  for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
   sensors_event_t event;
   tsl.getEvent(&event);
   mereni[i] = event.light;
  }
 }
 else {
  //BH1750
  delay(1000);
  for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
   mereni[i] = bh.GetLightIntensity();
  }
 }
 float l = hodnotaMereni();
 Serial.println(l);
 
 digitalWrite(NAPAJENI_1_PIN, LOW); //vypneme napájení čidel
 
 //načte vlhkost půdy
 digitalWrite(NAPAJENI_2_PIN, HIGH); //zapneme napájení čidla vlhkosti půdy
 delay(500);
 Serial.print ("s = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = analogRead(sPin);
 }
 digitalWrite(NAPAJENI_1_PIN, LOW); //vypneme napájení čidla vlhkosti půdy
 int s = hodnotaMereni();
 Serial.println(s);
 
 Serial.println();
 
 //nepokračuje, dokud není připojený na WiFi, případně vyvolá mód pro vložení SSID a hesla
 digitalWrite(LED_PIN, LOW); //rozsvítí LEDku, pokud svítí stále, uživatel ví, že má zadat heslo
 wifiManager.autoConnect("DarwiKuk");
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH); //zhasne LEDku
 HTTPClient http;
 
 kontrolaVerze(); //zkontroluje verzi FW a případně provede update
 
 short rssi = RSSI();
 Serial.print("Síla signálu Wi-Fi je: ");
 Serial.print(rssi);
 Serial.print(" dB");
 
 
 //pošle data jako GET
 Serial.println(); Serial.println("Posilam data na server:");
 String data = newData + "?mac=" + MAC + "&t=" + String(t) + "&h=" + String(h) + "&p=" + String(p) + "&l=" + String(l) + "&rssi=" + String(rssi) + "&s=" + String(s) + "&ver=" + ver;
 Serial.println(data);
 boolean zapsano = false;
 do {
  http.begin(data);
  Serial.print("Dame serveru cas na vyrizeni pozadavku ");
  pockat (5 * 1000); //dáme serveru chvilku na odpověď
  int httpCode = http.GET();//odešle data na server, zpět by se měla vrátit 1
  if (httpCode > 0) {
   String payload = http.getString();
   Serial.print("Server vratil: ");
   Serial.println(payload);//načte odeslaná data, měla by tm být 1
   if (payload == "1") {
    Serial.println("Data uspesne zapsana na server.");
    zapsano = true;
   }
  }
  else {
   Serial.print("Chyba http, zbyva "); Serial.print(pocetOpakovaniGET) ; Serial.println(" pokusu ");
   pocetOpakovaniGET--;
  }
  http.end();  //uzavře HTTP spojení
 } while (!zapsano and pocetOpakovaniGET); //opakuj GET dokud se nepovede, nebo dokud nevycerpa pocet pokusu
 
 if (!zapsano) { //když se nepovedlo data odeslat, tak restart
  WiFi.mode(WIFI_OFF); //vypne WiFi
  Serial.print("Nepovedlo se odeslat data na server. Restart za ");
  pockat(poWiFi);//počká poWiFI sekund na vypnutí WiFi
  ESP.deepSleep(1e6);//za jednu sekundu se restartuje
 }
 
 WiFi.mode(WIFI_OFF); //vypne WiFi
 Serial.print("Pro ukonceni WiFi cekam ");
 pockat(poWiFi);//náhradní funkce za delay()
 
 long spat = (prodleva * 1000) - ((millis() - zacatek ));
 if (spat < 1) {
  spat = 1;
 }
 Serial.print("Jdu spat na "); Serial.print(spat / 1000); Serial.println(" sekund");
 ESP.deepSleep(spat * 1000); //tady je to mikrosekundách
}
 
//================================================
void loop() {
 // tady nic není, měření proběhne jen jednou a je ukončeno restartem po stanovené prodlevě
}