DarwiKuk 1.4-5 2018-02-22

 • Optimalizace proměnných
 • Zkrácení čekání před odpojením WiFi na 5 sekund
 • LEDka svítí krátce jen během připojování WiFi, případně stále, pokud je nastaven mód pro vložení SSID a hesla
 • Zpřesnění měření času potřebného pro spánek
 • Nahrazní funkce delay(), která v některých případech dělala WDT reset
 • Odstranění ověřování dostupnosti serveru, použije se přímo zápis měření
 • Přidaná prodleva 5 sekund pro zpracování http get dotazu
DarwiKuk-1.4.ino
unsigned long zacatek = millis(); //uloží si aktuální čas kvůli měření trvání doby běhu skriptu, o ten pak zkrátí čekání do dalšího cyklu
//  =======================================================
//  =                           =
//  =           DarwiKuk            =
//  =                           =
//  =  https://www.darwiniana.cz/masozravky/iot:start  =
//  =                           =
//  =  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/   =
//  =                           =
//  =======================================================
//
//  DarwiKuk 1.4_5 2018-02-22
String ver = "5";
//   * Optimalizace proměnných
//   * Zkrácení čekání před odpojením WiFi na 5 sekund
//   * LEDka svítí krátce jen během připojování WiFi, případně stále, pokud je nastaven mód pro vložení SSID a hesla
//   * Zpřesnění měření času potřebného pro spánek
//   * Nahrazní funkce delay(), která v některých případech dělala WDT reset
//   * Odstranění ověřování dostupnosti serveru, použije se přímo zápis měření
//   * Přidaná prodleva 5 sekund pro zpracování http get dotazu
 
 
//prodleva mezi měřeními v sekundach
unsigned int prodleva = 60 * 5 + 21; //5 minut, +21 korekce
//unsigned int prodleva = 30; //pro testování
unsigned int poWiFi = 5 * 1000; //čas na odpojení WiFi před restartem
String newData = "http://iot.darwiniana.cz/new_data.php"; //sem posílá data
const unsigned int pocetMereni = 16; //počet měření kvůli přesnoti, musí být dělitelný 4
 
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ESP8266HTTPClient.h>
 
#define LED_PIN 2 // LED_PIN 2 neboli GPI02 neboli D4, interní LED která oznamuje komunikaci a nedostupnost internetu
#define SER 115200 // 74800 je rychlost na které NodeMCU komunikuje po startu. Na 115200 vypisuje chybové hlášky, takže je vidět všechno co se děje
 
String MAC(12); //proměnná kde se bude nacházet MAC adresa WiFi, používá se pro identifikaci měřidla v databázi
 
float mereni[pocetMereni]; //pro ukládání jednotlivých měření
 
// WiFiManager zajišťuje přepnutí na AP a vložení SSID a hesla
unsigned int wifiTimeout = 240; // po x sekundách zkusí znovu připojení k internetu, vhodné po výpadku WiFi, standardní hodnota 240s, 4 minuty
WiFiManager wifiManager;
 
// nastavení sběrnice SCL --> D1, SDA --> D2, default I2C PINy u NodeMCU
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h> //obecná Adafruit knihovna pro senzory, dále jsou použity Adafruit knihovny
 
//TSL2561 - čidlo osvětlení
#include <Adafruit_TSL2561_U.h>
Adafruit_TSL2561_Unified tsl = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345);
 
//BME280 - čidlo teploty, vlhkosti a tlaku
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME280_ADRESA (0x76)
Adafruit_BME280 bme;
 
//================================================
//vrací MAC adrresu WiFi
String macRead() {
 String m = WiFi.macAddress();
 m.remove(2, 1); m.remove(4, 1); m.remove(6, 1); m.remove(8, 1); m.remove(10, 1);
 return (m);
}
 
//================================================
//vraci hodnotu měření
float hodnotaMereni() {
 boolean trideno;
 do {
  trideno = false;
  for (int i = 0; i < pocetMereni - 1; i++ ) {
   if (mereni[i] > mereni[i + 1]) {
    long x = mereni[i];
    mereni[i] = mereni[i + 1];
    mereni[i + 1] = x;
    trideno = true;
   }
  }
 } while (trideno);
 float soucet = 0;
 for (int i = pocetMereni / 4; i < pocetMereni - (pocetMereni / 4); i++) {
  soucet += mereni[i];
 }
 return (soucet / (pocetMereni / 2));
}
 
//================================================
// místo delay();
void pockat(unsigned long pockat) {
 Serial.print(pockat / 1000); Serial.println(" sekund");
 unsigned long i = millis();
 unsigned long j;
 do {
  j = millis();
  ESP.wdtFeed(); //vynuluje WDT, jinak dojde k WDT resetu
 }
 while (j - i < pockat);
}
 
//================================================
void setup() {
 Serial.begin(SER); //nastaví sériovou linku pro debug informace
 Serial.println(); Serial.println(); Serial.println();
 
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //oznamovací LED
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // hned po startu zhasne LEDku, ta bude svítit jen při nastavování WiFi
 
 Wire.begin();
 
 bme.begin(BME280_ADRESA); // nastaví čidlo teploty, vlhkosti a tlaku
 
 //nastaví čidlo osvětlení
 tsl.enableAutoRange(true);
 tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_402MS);
 tsl.begin();
 
 MAC = (macRead()); //uloží si MAC adresu
 
 //nastaví wifiManager pro uživatelské nastavení WiFi
 wifiManager.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10, 10, 10, 10), IPAddress(10, 10, 10, 10), IPAddress(255, 255, 255, 0)); //nastaví adresu AP
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(wifiTimeout);
 
 //začneme měřit
 Serial.println("Zaciname merit.");
 //načte do h vlhkost
 Serial.print("h = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = bme.readHumidity();
 }
 float h = hodnotaMereni();
 Serial.println(h);
 
 //načte do t teplotu
 Serial.print("t = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = bme.readTemperature();
 }
 float t = hodnotaMereni();
 Serial.println(t);
 
 //načte tlak
 Serial.print("p = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  mereni[i] = bme.readPressure();
 }
 float p = hodnotaMereni();
 Serial.println(p);
 
 //načte do l osvětlení
 Serial.print("l = ");
 for (int i = 0; i < pocetMereni; i++) {
  sensors_event_t event;
  tsl.getEvent(&event);
  mereni[i] = event.light;
 }
 float l = hodnotaMereni();
 Serial.println(l);
 Serial.println();
 
 //nepokračuje, dokud není připojený na WiFi, případně vyvolá mód pro vložení SSID a hesla
 digitalWrite(LED_PIN, LOW); //rozsvítí LEDku, pokud svítí stále, uživatel ví, že má zadat heslo
 wifiManager.autoConnect("DarwiKuk");
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH); //zhasne LEDku
 HTTPClient http;
 
 //pošle data jako GET
 String data = newData + "?mac=" + MAC + "&t=" + String(t) + "&h=" + String(h) + "&p=" + String(p) + "&l=" + String(l) + "&ver=" + ver;
 Serial.println(data);
 http.begin(data);
 Serial.print("Dame serveru cas na vyrizeni pozadavku ");
 pockat (5 * 1000); //dáme serveru chvilku na odpověď
 boolean zapsano = false;
 int httpCode = http.GET();//odešle data na server, zpět by se měla vrátit 1
 if (httpCode > 0) {
  String payload = http.getString();
  Serial.print("Server vratil: ");
  Serial.println(payload);//načte odeslaná data, měla by tm být 1
  if (payload == "1") {
   Serial.println("Data uspesne zapsana na server.");
   zapsano = true;
  }
 }
 else {
  Serial.println("Chyba http");
 }
 
 if (!zapsano) {
  WiFi.mode(WIFI_OFF); //vypne WiFi
  Serial.print("Nepovedlo se připojit se na server. Restart za ");
  pockat(poWiFi);//počká poWiFI sekund na vypnutí WiFi
  ESP.deepSleep(1e6);//za jednu sekundu se restartuje
 }
 
 http.end();  //uzavře HTTP spojení
 WiFi.mode(WIFI_OFF); //vypne WiFi
 Serial.print("Pro ukonceni WiFi cekam ");
 pockat(poWiFi);//náhradní funkce za delay()
 
 long spat = (prodleva * 1000) - ((millis() - zacatek ));
 if (spat < 1) {
  spat = 1;
 }
 Serial.print("Jdu spat na "); Serial.print(spat / 1000); Serial.println(" sekund");
 ESP.deepSleep(spat * 1000); //tady je to mikrosekundách
}
 
//================================================
void loop() {
 // tady nic není, měření proběhne jen jednou a je ukončeno restartem po stanovené prodlevě
}