DarwiKuk 1.0-1 2018-11-10

 • První funkční verze
DarwiKuk-1.0.ino
//  =======================================================
//  =                           =
//  =           DarwiKuk            =
//  =                           =
//  =  https://www.darwiniana.cz/masozravky/iot:start  =
//  =                           =
//  =  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/   =
//  =                           =
//  =======================================================
//  
//  DarwiKuk 1.0-1 2018-11-10
 
 
#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ESP8266HTTPClient.h>
 
// LED_PIN 2 neboli GPI02 neboli D4, interní LED která oznamuje komunikaci a nedostupnost internetu
#define LED_PIN 2
 
// 74800 je rychlost na které NodeMCU komunikuje po startu a vypisuje chybové hlášky, takže je vidět všechno co se děje
#define SER 74880
 
String MAC(12); //proměnná kde se bude nacházet MAC adresa WiFi, používá se pro identifikaci měřidla v databázi
String testconn = "http://iot.darwiniana.cz/testconn.txt"; //stránka obsahuje znak 1 a slouží k otestování připojení
String newData = "http://iot.darwiniana.cz/new_data.php"; //sem posílá data
 
//prodleva mezi měřeními v milisekundách, standardní hodnota je 5 minut - 1000 * 60 * 5
int prodleva = 1000 * 60 * 5;
 
// WiFiManager zajišťuje přepnutí na AP a vložení SSID a hesla
int wifiTimeout = 240; // po x sekundách zkusí znovu připojení k internetu, vhodné po výpadku WiFi, standardní hodnota 240s, 4 minuty
WiFiManager wifiManager;
 
// nastavení sběrnice SCL --> D1, SDA --> D2, default I2C PINy u NodeMCU
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h> //obecná Adafruit knihovna pro senzory, dále jsou použity Adafruit knihovny
 
//TSL2561 - čidlo osvětlení
#include <Adafruit_TSL2561_U.h>
Adafruit_TSL2561_Unified tsl = Adafruit_TSL2561_Unified(TSL2561_ADDR_FLOAT, 12345);
 
//BME280 - čidlo teploty, vlhkosti a tlaku
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME280_ADRESA (0x76)
Adafruit_BME280 bme;
 
//=======================================
//vrací TRUE když je připojení k serveru k dispozici
boolean inetCheck() {
 digitalWrite(LED_PIN, LOW); // rozsviti LEDku
 boolean inet = false;
 HTTPClient http;
 http.begin(testconn);
 int httpCode = http.GET();
 if (httpCode > 0) {
  String payload = http.getString();
  if (payload.charAt(0) == '1') {
   inet = true;
   digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // zhasne LEDku - pripojeno
  }
 }
 http.end();
 if (!inet and WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  ESP.restart(); //pokud dojde ke ztrate pripojeni, restart
 }
 return (inet);
}
 
//=======================================
//neodejde, dokud se nepřipojí
void inet() {
 while (!inetCheck()) {
  wifiManager.autoConnect("DarwiKuk");
  //ESP.restart();
 }
}
 
//================================================
//vrací MAC adrresu WiFi
String macRead() {
 byte mac[6];
 String m(12);
 WiFi.macAddress(mac);
 m = String(mac[5], HEX) + String(mac[4], HEX) + String(mac[3], HEX) + String(mac[2], HEX) + String(mac[1], HEX) + String(mac[0], HEX);
 return (m);
}
 
//================================================
void setup() {
 Serial.begin(SER); //nastaví sériovou linku pro debug informace
 Serial.println(); Serial.println(); Serial.println();
 
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //oznamovací LED
 
 Wire.begin();
 
 bme.begin(BME280_ADRESA); // nastaví čidlo teploty, vlhkosti a tlaku
 
 //nastaví čidlo osvětlení
 tsl.enableAutoRange(true);
 tsl.setIntegrationTime(TSL2561_INTEGRATIONTIME_402MS);
 tsl.begin();
 
 MAC = (macRead()); //uloží si MAC adresu
 
 //nastaví wifiManager pro uživatelské nastavení WiFi
 wifiManager.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10, 10, 10, 10), IPAddress(10, 10, 10, 10), IPAddress(255, 255, 255, 0)); //nastaví adresu AP
 wifiManager.setConfigPortalTimeout(wifiTimeout);
}
 
//================================================
void loop() {
 int cas = millis(); //uloží si aktuální čas
 
 //nepokračuje, dokud není přístupný server pro ukládání údajů
 inet();
 
 //načte do h vlhkost
 float h = 0;
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  h += bme.readHumidity();
 }
 h = h / 5;
 
 //načte do t teplotu
 float t = 0;
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  t += bme.readTemperature();
 }
 t = t / 5;
 
 //načte tlak
 float p = 0;
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  p += bme.readPressure();
 }
 p = p / 5;
 
 
 //načte do l osvětlení
 sensors_event_t event;
 tsl.getEvent(&event);
 int l = event.light;
 
 //vypíše načtené údaje
 Serial.print("h = ");
 Serial.println(h);
 Serial.print("t = ");
 Serial.println(t);
 Serial.print("p = ");
 Serial.println(p);
 Serial.print("l = ");
 Serial.println(l);
 
 //pošle data jako GET
  HTTPClient http; //nasteví třídu http
  String data = newData + "?mac=" + MAC + "&t=" + String(t) + "&h=" + String(h) + "&p=" + String(p) + "&l=" + String(l);
  Serial.println(data);
  http.begin(data);
  int httpCode = http.GET();
  if (httpCode > 0) {
   String payload = http.getString();  //Get the request response payload
   if (payload == "1") {
    Serial.println("Data uspesne zapsana na server.");
   }
   else {
    Serial.println("Neco se pokazilo, data nejsou na serveru.");
   }
  }
  http.end();  //Close connection
 
 //počká stanovený čas, než začne měřit znovu
 while (millis() < (cas + prodleva)) {
  delay(100);
 }
 
}