Darwiniana - česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

VAMR
Víte, že první objevenou láčkovkou byla Nepenthes madagascariensis (1658) – největší známá MR té doby?

Drosera intermedia

Drosera intermedia

Popis

Tuhle naši velmi vzácnou rosnatku jsme objevili o chvíli později nikoliv v subnice a), jak popsáno u obr. 1 (dominance Drosera rotundifolia), nýbrž až v subnice b), jež se vyznačovala hojnějším výskytem rašeliníku (Sphagnum sp.) a ploníku obecného (Polytrichum commune), větší vlhkostí, větším nánosem detritu a výraznějším zástinem blízkého porostu smíšeného lesa. Některé rostliny tam rostly ostrůvkovitě v těsných trsech, jiné solitérně a nikdy nevytvářely nějaký větší souvislejší plošný porost. Třebaže v této subnice převládalo zastínění, rosnatka prostřední se prakticky vždy "rděla" výrazným podílem droserinu. Její vystoupavé listové růžice udržované v prostoru nad substrátem vysvětlují vyšší náročnost na relativní vzdušnou vlhkost než je tomu u rosnatky okrouhlolisté, která se umí k zemi zcela přimknout. Většina rostlin měla vytvořená květenství, která jsou obdobná jako u rosnatky okrouhlolisté (vijany), ale mají podstatně nižší květní stvoly, které sotva převyšují nejvýše postavené listy, což je zčásti dáno tím, že od bazálního středu listové růžice odrůstají krátce horizontálně a teprve pak se zvedají vertikálně vzhůru. Nikde jsem nezaznamenal otevřený květ. Všechny byly uzavřené, jen u nejnalitějších poupat se kalichem navenek klubaly dosud sbalené bílé korunní plátky. Květy tohoto druhu mohou být striktně kleistogamické (samoopylivé) a nemusí se zcela otevřít vůbec. Tohle by snad vysvětlovalo, proč se nikde v literatuře neuvádí hybrid Drosera rotundifolia × intermedia. Jak patrno z textu o rosnatce okrouhlolisté, kvetly oba druhy synchronně a pospolitě na jednom stanovišti.

Původně, ještě před SJD II, nám několikaletý pozorovatel této lokality a náš průvodce Petr Šenkýř korespondenčně sděloval rovněž výskyt rosnatky anglické (Drosera anglica Huds.), který se však nepotvrdil. Patrně některé méně charakteristické jedince Drosera intermedia zaměnil za Drosera anglica. Třebaže jsme porosty obou druhů rosnatek zkoumali dosti podrobně, nenalezli jsme žádnou výraznou intermediární formu, která by naznačovala spontánní hybridizaci obou pozorovaných rosnatčích druhů na této lokalitě. Na rozdíl od rosnatky okrouhlolisté je rosnatka prostřední kriticky ohroženým druhem s výskytem již pouze v Třeboňské pánvi a na několika málo jiných lokalitách mimo tuto oblast, tzn. např. 2 lokality v Českém lese a umělé vysazení tohoto druhu v oblasti Máchova jezera (údaj o mimotřeboňských lokalitách doplnil Veleba, A., 2009).

Zdroj

Foto: Michal Rubeš

Licence

(cc) BYweb Uveďte autora.

stáhnout obrázek v plném rozlišení

EXIF informace

Drosera intermedia
Michal Rube
2272×1712 (1.28 MiB)
Rosnatka prostedn (Drosera intermedia Hayne), rosnatkovit (Droseraceae Salisb.)Tuhle nai velmi vzcnou rosnatku jsme objevili o chvli pozdji nikoliv v subnice a), jak popsno u obr. 1 (dominance D. rotundifolia), nbr a v subnice b), je se vyznaovala hojnjm vskytem raelinku (Sphagnum sp.) a plonku obecnho (Polytrichum commune), vt vlhkost, vtm nnosem detritu a vraznjm zstinem blzkho porostu smenho lesa. Nkter rostliny tam rostly ostrvkovit v tsnch trsech, jin solitrn a nikdy nevytvely njak vt souvislej plon porost. Tebae v tto subnice pevldalo zastnn, rosnatka prostedn se prakticky vdy "rdla" vraznm podlem droserinu. Jej vystoupav listov rice udrovan v prostoru nad substrtem vysvtluj vy nronost na relativn vzdunou vlhkost ne je tomu u rosnatky okrouhlolist, kter se um k zemi zcela pimknout. Vtina rostlin mla vytvoen kvtenstv, kter jsou obdobn jako u rosnatky okrouhlolist (vijany), ale maj podstatn ni kvtn stvoly, kter sotva pevyuj nejve postaven listy, co je zsti dno tm, e od bazlnho stedu listov rice odrstaj krtce horizontln a teprve pak se zvedaj vertikln vzhru. Nikde jsem nezaznamenal oteven kvt. Vechny byly uzaven, jen u nejnalitjch poupat se kalichem navenek klubaly dosud sbalen bl korunn pltky. Kvty tohoto druhu mohou bt striktn kleistogamick (samoopyliv) a nemus se zcela otevt vbec. Tohle by snad vysvtlovalo, pro se nikde v literatue neuvd hybrid D. rotundifolia D. intermedia. Jak patrno z textu o rosnatce okrouhlolist, kvetly oba druhy synchronn a pospolit na jednom stanoviti.Pvodn, jet ped SJD II, nm nkolikalet pozorovatel tto lokality a n prvodce Petr enk korespondenn sdloval rovn vskyt rosnatky anglick (D. anglica Huds.), kter se vak nepotvrdil. Patrn nkter mn charakteristick jedince D. intermedia zamnil za D. anglica. Tebae jsme porosty obou druh rosnatek zkoumali dosti podrobn, nenalezli jsme dnou vraznou intermedirn formu, kter by naznaovala spontnn hybridizaci obou pozorovanch rosnatch druh na tto lokalit. Na rozdl od rosnatky okrouhlolist je rosnatka prostedn kriticky ohroenm druhem s vskytem ji pouze v Tebosk pnvi.
7. 8. 2004 11:18:14
Hewlett-Packard - HP PhotoSmart C850 (V07.27)
čas: 0.0012 s
clona: f/4.1
ISO: 100
kompenzace expozice: -1 EV
program expozice: automaticky
jas: 6.8671875
blesk: odpálen, záblesk detekován
ohnisková vzdálenost: 17.25 mm
subj. vzdálenost: 0.17m
měření expozice: zdůrazněný střed
vyvážení bílé: slunce
zdroj světla: D50
EXIF ver.: 0220
úpravy: 23. 3. 2006 10:45:07


Historie změn této karty

komentáře

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License, pokud přímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana