seznamy rostlin pìstitelù
Víte, že Ch. R. Darwin oznaèil mucholapku podivnou jako nejzajímavìjší rostlinu na svìtì? Možná ho zajímala víc, než jeho evoluèní teorie.

Správné názvy rostlin koriguje Leoš Kohoutek. Pokud máte nìjaké pøipomínky k jeho opravám, pøípadnì najdete nesrovnalosti v názvech, pište mu na mail Leos.Kohoutek@seznam.cz.

Pro zadání nebo editaci vlastního seznamu zadejte jméno a heslo které používáte ve fóru.

jméno:  heslo: 

Seznamy využívá již 127 pìstitelù.

Zobrazit: všechny pìstované, nabízené, poptávané. Dále je k dispozici i seznam mrtvol.


jméno, kontakt, aktualizace

Jiøí Vanìk

poslední aktualizace 11. 12. 2011
kontakt: , fórum

bydlištì: Praha


má pøebyteèné (vymìní/prodá/daruje):

pìstuje:

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveïte pùvod 4.0 Mezinárodní License, pokud pøímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana
499 ms