seznamy rostlin pìstitelù
Víte, že pøednostní odbìr v obchodì Darwiniany mají ti, kteøí do ní darovali semena?

Správné názvy rostlin koriguje Leoš Kohoutek. Pokud máte nìjaké pøipomínky k jeho opravám, pøípadnì najdete nesrovnalosti v názvech, pište mu na mail Leos.Kohoutek@seznam.cz.

Pro zadání nebo editaci vlastního seznamu zadejte jméno a heslo které používáte ve fóru.

jméno:  heslo: 

Seznamy využívá již 127 pìstitelù.

Zobrazit: všechny pìstované, nabízené, poptávané. Dále je k dispozici i seznam mrtvol.


jméno, kontakt, aktualizace

Jiøí Vanìk

poslední aktualizace 11. 12. 2011
kontakt: , fórum

bydlištì: Praha


má pøebyteèné (vymìní/prodá/daruje):

pìstuje:

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveïte pùvod 4.0 Mezinárodní License, pokud pøímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana
288 ms