seznamy rostlin pìstitelù
Víte, že nejvìtší tuènicí je Pinguicula vallisneriifolia, která mùže v pøírodì dosahovat prùmìru pøes 50 cm? Hned za ní je Pinguicula gigantea.

Správné názvy rostlin koriguje Leoš Kohoutek. Pokud máte nìjaké pøipomínky k jeho opravám, pøípadnì najdete nesrovnalosti v názvech, pište mu na mail Leos.Kohoutek@seznam.cz.

Pro zadání nebo editaci vlastního seznamu zadejte jméno a heslo které používáte ve fóru.

jméno:  heslo: 

Seznamy využívá již 127 pìstitelù.

Zobrazit: všechny pìstované, nabízené, poptávané. Dále je k dispozici i seznam mrtvol.


jméno, kontakt, aktualizace

Zbynìk Lukeš

poslední aktualizace 22. 10. 2013
kontakt: , fórum

http://www.zbynous.net


shání:

pìstuje:

Darwiniana Licence Creative Commons
Texty a obrázky podléhají licenci Creative Commons Uveïte pùvod 4.0 Mezinárodní License, pokud pøímo u nich není uvedeno jinak.
Darwiniana
456 ms