Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Víte, že členové Společnosti mají nárok na slevu u vybraných obchodníků?

stanovy-spolecnosti
Překlady této stránky:

Stanovy společnosti

Znak společnosti

Čl. 1. Název a sídlo

Název: Darwiniana
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Křižovnická 8, 110 00  Praha 1

Čl. 2 Statut sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Minimálně sdružuje 7 osob.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

 1. Hlavním cílem sdružení je rozvoj pěstování masožravých rostlin a jiných botanických kuriozit a ochrana jejich přirozených lokalit. Vedlejšími předměty činnosti je publikační, osvětová a výstavní činnost, týkající se hlavního cíle sdružení.
 2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o šíření informací a rozšiřování materiálů o masožravých rostlinách a jiných botanických kuriozitách (dále „MR a JBK“). Bude se podílet také na ochraně a obnově přírodních lokalit MR a JBK, a to formou aktivní ochrany a spolupráce s ostatními subjekty ochrany přírody. Aktivně bude podporovat předpisy a vyhlášky o ochraně ohrožených druhů. Bude provozovat činnost publikační, výstavní, výchovnou, vzdělávací a badatelskou za účelem osvěty a zvýšení informovanosti.

Čl. 4 Členství

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Ve zvláštních případech se může stát členem též právnická osoba, zejména organizace s podobnými cíli a zaměřením.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky Správní rada, případně člen sdružení pověřený Správní radou.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Nezaplacením členského příspěvku do konce února příslušného roku, respektive do měsíce od přijetí nového člena, se členství pozastavuje.
  1. V tomto případě člen pozbývá všech práv ze členství vyplývajících, nezanikají mu však povinnosti.
  2. Správní rada rozhodne o vyloučení do konce března příslušného roku.
  3. Pokud Správní rada nerozhodne o vyloučení, práva ze členství vyplývající se členovi obnovují po dodatečném zaplacení členských příspěvků.
 5. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením Správní radě,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem sdružení,
  4. vyloučením, o kterém rozhoduje Správní rada. Důvodem k němu může být porušení stanov, závažné úmyslné poškození dobrého jména sdružení, činnost zaměřená proti zájmům sdružení, závažné porušení předpisů ochrany přírody a konvence CITES.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

 1. Člen sdružení má právo:
  1. účastnit se jednání Valné hromady,
  2. volit orgány sdružení,
  3. být volen do orgánů sdružení, pakliže dosáhl věku 18 let a je způsobilý k právním úkonům,
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  5. dostávat informace o hospodaření a činnosti sdružení a také o jednáních Správní rady,
  6. vyžadovat výhody nebo služby pro členy, pokud je sdružení běžně poskytuje.
 2. Člen má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy sdružení,
  2. ve svých možnostech se podílet na plnění cílů sdružení,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  4. včas platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6 Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Správní rada,
  3. prezident,
  4. viceprezident.

Čl. 7 Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Zasedání Valné hromady je usnášeníschopné, pokud se sejde alespoň 7 řádných členů společnosti.
 4. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává prezident vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 5. Valná hromada je svolávána písemnou formou a to buď poštou, nebo elektronicky nejméně měsíc před jejím konáním.
 6. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období,
  3. volí členy Správní rady sdružení.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
 8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 9. Člen sdružení je oprávněn zmocnit jiného člena sdružení k zastupování a hlasování na valné hromadě.

Čl. 8 Správní rada

 1. Správní rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Správní rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. Členství ve Správní radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Správní rada má zpravidla 7 členů včetně prezidenta a viceprezidenta.
 4. Správní radu svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident, nejméně 4× ročně.
 5. Správní rada zejména:
  1. koordinuje činnost sdružení,
  2. zpracovává podklady pro zasedání Valné hromady,
  3. kontroluje hospodaření, připravuje roční uzávěrku.
 6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Jednání Správní rady může probíhat osobním setkáním, nebo elektronicky, případně jejich kombinací.
 7. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou počtu jejích členů v době její volby Valnou hromadou.
 8. V případě rovnosti hlasů Správní rady rozhoduje prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident.
 9. Členství ve Správní radě zaniká:
  1. na vlastní písemnou žádost prezidentovi nebo viceprezidentovi;
  2. ukončením členství ve společnosti;
  3. odvoláním Valnou hromadou.
 10. Volební období Správní rady je dvouleté.
 11. V případě doplňujících voleb se nový člen Správní rady volí Valnou hromadou na zbytek volebního období celé Správní rady.

Čl. 9 Prezident a viceprezident

 1. Prezident a viceprezident naplňuje rozhodnutí Správní rady a zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Rozsah pravomocí prezidenta a viceprezidenta stanoví Správní rada. Oba jsou statutárními zástupci sdružení.
 2. Prezidenta a viceprezidenta volí Valná hromada.
 3. Jsou odpovědni za plnění rozhodnutí Správní rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Připravují podklady pro jednání Správní rady sdružení.
 5. V případě neshody prezidenta a viceprezidenta rozhodne Správní rada.

Čl. 10 Zásady hospodaření

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem s péčí řádného hospodáře.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. výnosy majetku,
  3. účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíly sdružení.
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá Správní rada.

Čl. 11 Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valné hromady, které musí být přijato nejméně dvěma třetinami hlasů všech členů sdružení,
  2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat závazný organizační a jednací řád sdružení.
 2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou jako změna stanov původních.

(dne 17. 5. 2008)

stanovy-spolecnosti.txt · Poslední úprava: 2013-12-09 13:13 (upraveno mimo DokuWiki)